Blog

MOWILITH® LDM 6880 PRO BETON ODOLNÝ CHEMICKÝM LÁTKÁM VČETNĚ KYSELIN

 

 


PRO BETON ODOLNÝ CHEMICKÝM LÁTKÁM VČETNĚ KYSELIN 

Voda je základem života. Pouhá kapka minerálního oleje může znečistit až 1 000 litrů vody. Různé zákony
po celém světě proto vyjadřují vědomí ekologické problematiky ochrany podzemních vod. Podle § 62 německého spolkového zákona o vodě (WHG) musí být zařízení pro skladování, dekantování, výrobu, manipulaci a používání materiálů nebezpečných pro vodu konstruována, postavena a provozována tak, aby se zabránilo jakémukoli znečištění vody. Při navrhování komponentů pro tento účel je tedy nutné zajistit zvláštní péči a provedení.

Mowilith LDM je příměs určená do betonu pro zvýšení jeho odolnosti proti agresivním látkám, jako jsou kyseliny, solné roztoky, paliva a další látky nebezpečné pro vodu. Použití těchto příměsí je nedílnou součástí prostředí, kde by betonové konstrukce mohly přijít do styku s těmito činiteli, což by vedlo k jejich poškození a degradaci. Beton je ze své podstaty porézní. Tato pórovitost znamená, že v něm existují drobné mezery a dutiny, kterými může pronikat voda a chemické látky, což časem ohrožuje jeho strukturální integritu. Začleněním materiálu Mowilith LDM do betonové směsi lze zvýšit nepropustnost betonu, čímž se účinně sníží pravděpodobnost vniknutí těchto agresivních látek. Tím se zajistí nejen delší životnost betonu, ale také se minimalizují nároky na údržbu díky nižšímu opotřebení. Pro projekty vyžadující vyšší odolnost a trvanlivost je použití Mowilith LDM v podstatě změnou. Slouží jako ochranná bariéra, díky níž je beton odolnější v náročných podmínkách.

 

To je nezbytné pro konstrukce, které musí zadržet nebo vyloučit vodu a jiné kapaliny, jako jsou nádrže, bazény, některé průmyslové podlahy a podzemní stavby.

 

Zajištění nepropustnosti betonu je zásadní v oblastech citlivých na životní prostředí nebo tam, kde hrozí potenciální riziko kontaminace. Nepropustná bariéra může zabránit vyluhování kontaminantů do okolní půdy nebo hladiny podzemní vody.

 

cesta k udržitelnosti při výrobě betonu

Závislost stavebnictví na betonu má na naši planetu velký dopad, především kvůli emisím uhlíku vznikajícím při výrobě cementu. Při výrobě portlandského cementu, který je klíčovou složkou betonu, dochází ke kalcinaci vápence, při níž se uvolňuje velké množství CO2. Odhaduje se, že na každou vyrobenou tunu cementu se do atmosféry uvolní přibližně tuna CO2. Vzhledem k tomu, že se na světě ročně vyrobí více než 4 miliardy tun cementu, je uhlíková stopa obrovská.

 

Aby se tento environmentální problém vyřešil, musí se průmysl vydat udržitelnou cestou a zde je plán této transformace:

Prvním krokem je pochopení závažnosti situace. Uvědomění si, že konvenční metody výroby cementu jsou neudržitelné, pohání hledání alternativ.

Řešení představuje přidávání příměsí do betonové směsi. Tyto přísady mění vlastnosti betonu a snižují tak potřebu vody, a tedy i cementu. To znamená dosažení požadované pevnosti a trvanlivosti betonu s menším množstvím zdrojů.

Přísady šetřící cement, jako jsou superplastifikátory na bázi polykarboxylátového éteru, hrají klíčovou roli. Umožňují snížit poměr vody k cementu, což znamená, že stejné pevnosti lze dosáhnout s menším množstvím cementu, což vede k odpovídajícímu snížení emisí CO2.

Směsné cementy, které obsahují vedlejší produkty, jako je popílek nebo struska, nabízejí další cestu k udržitelnosti. Tyto materiály by jinak skončily na skládkách, ale pokud jsou součástí cementu, snižují potřebu portlandského cementu. Tyto cementy však někdy potřebují podporu, aby se vyrovnaly výkonnosti tradičních cementů, a právě zde přicházejí na řadu akcelerátory. Pomáhají směsným cementům rychleji tuhnout a nabývat pevnosti, čímž se stávají životaschopnou alternativou portlandského cementu.

Závazek k neustálému výzkumu a vývoji zajišťuje, že stavební průmysl zůstane přizpůsobivý. Neustálým zdokonalováním a rozšiřováním sortimentu příměsí a pochopením optimálního použití směsných cementů může průmysl dále snižovat svou uhlíkovou stopu.

Závěrem lze říci, že pro vytvoření udržitelné budoucnosti ve stavebnictví se musí odvětví odklonit od tradičních postupů. Využitím potenciálu příměsí a směsných cementů můžeme výrazně snížit dopad betonu na životní prostředí a položit základy pro ekologičtější planetu.

 

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDKY PRO BETON : Zdravotní a environmentální rizika odformovacích prostředků na bázi rozpouštědel a budoucnost parafinové emulze

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDKY PRO BETON : Zdravotní a environmentální rizika odformovacích prostředků na bázi rozpouštědel a budoucnost parafinové emulze

V oblasti betonářských prací hrají odformovací prostředky klíčovou roli. Tyto látky zajišťují, že jakmile beton ztuhne, lze snadno odstranit formy či bednění, což za sebou zanechává hladký povrch vysoké kvality. Tradičně dominovaly v odvětví oformovací prostředky na bázi rozpouštědel, ale rostoucí obavy o jejich dopad na zdraví a životní prostředí otevřely cestu bezpečnějším alternativám, jako je parafinová emulze.

Zdravotní rizika odformovacích  prostředků na bázi rozpouštědel:

 1. Karcinogenita: Mnoho tradičních odformovacích prostředků na bázi rozpouštědel obsahuje chemikálie, které byly identifikovány jako potenciální karcinogeny. Dlouhodobá expozice těmto prostředkům může zvýšit riziko vzniku rakoviny.

 2. Respirační a kožní problémy: Inhalace výparů z těchto prostředků může vést k dýchacím problémům. Přímý kontakt může na druhou stranu způsobit podráždění kůže nebo dokonce popáleniny.

 3. Toxicita: Tyto prostředky mohou obsahovat sloučeniny, které jsou toxické při požití, inhalaci nebo absorpci přes kůži, což představuje významné zdravotní riziko pro stavební dělníky.

Environmentální obavy:

 1. Kontaminace země a vody: Rozpouštědla mohou prosakovat do půdy s možným dosahem na podzemní vody a jejich kontaminací. To představuje rizika jak pro ekosystémy, tak pro lidské populace využívající tyto vodní zdroje.

 2. Znečištění vzduchu: Vypařování těchto rozpouštědel uvolňuje do atmosféry těkavé organické sloučeniny (VOC), což přispívá ke znečištění vzduchu a představuje rizika pro lidské zdraví.

 3. Zneškodnění odpadu: Likvidace nádob nebo zbytků odpalovacích prostředků na bázi rozpouštědel může být vzhledem k jejich nebezpečné povaze výzvou.

Slib parafinové emulze:

 1. Bezpečnost: Parafinové emulze, protože jsou na vodní bázi, jsou významně méně toxické. Neobsahují škodlivé karcinogeny, které se často vyskytují v mnoha alternativách na bázi rozpouštědel.

 2. Dopad na životní prostředí: Parafinové emulze mají menší ekologickou stopu. Neznečišťují zemi ani vodu a neuvolňují škodlivé VOC.

 3. Výkonnost: Nejenže jsou parafinové emulze bezpečnější, ale také poskytují srovnatelný, pokud ne lepší výkon v oblasti kvality betonového povrchu a snadného odstraňování bednění.

 4. Udržitelnost: Jelikož odvětví po celém světě směřuje k ekologičtějším postupům, přechod od škodlivýchodformovacích prostředků na bázi rozpouštědel k ekologicky šetrným alternativám, jako je parafinová emulze, je jak strategickým, tak etickým rozhodnutím.

 

 

 

 

Snímek obrazovky 2023-08-29 v 19.49.36

 

 

Závěrem, jak se stavebnictví vyvíjí a stává se více vědomým svého dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví, je jasné, že budoucnost spočívá v přijímání bezpečnějších a udržitelnějších alternativ. Parafinové emulze se ukazují jako slibné řešení, které nabízí jak výkonnost, tak bezpečnost. Přechod může vyžadovat investice a školení, ale dlouhodobé výhody, jak pro lidské zdraví, tak pro planetu, činí tento krok za to stojícím.

FUNKCE MAKRO VLÁKEN

Makro syntetická vlákna, často vyrobená z polypropylenu, se stále více používají v betonu k poskytnutí výkonu po popraskání a ke zvýšení houževnatosti, snížení praskání z důvodu smršťování v raném stádiu a ke zvýšení duktility betonu po prasknutí.

Podívejme se blíže:

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody polypropylenových makrováken:

 1. Redukce smršťovacích prasklin: Efektivně kontrolují smršťovací praskání, což je významný problém u velkých betonových lití nebo desek.
 2. Odolnost: Polypropylenová vlákna jsou odolná vůči korozním činidlům, na rozdíl od ocelových vláken, která mohou postupem času korodovat.
 3. Snadné zacházení: Jsou lehká a bezpečná na manipulaci bez jakéhokoli rizika zranění ve srovnání s ocelovými vlákny.
 4. Duktilita po popraskání: Zvyšují schopnost betonu vykazovat určitou duktilitu po jeho popraskání, čímž zvyšují jeho houževnatost.
 5. Nákladově efektivní: V určitých aplikacích mohou být nákladově efektivní alternativou k tradičním způsobům vyztužení.

Zbytková pevnost:

 

 

 

 

 

 

 

Zbytková pevnost je klíčovým parametrem při hodnocení výkonnosti vláknobetonu (FRC). "Zbytková pevnost" odkazuje na schopnost betonu nést zátěž po vzniku počátečních trhlin.

Pro kvantifikaci výkonu FRC, zejména když se používají polypropylenová makrovlákna, se provádějí testy, jako je test houževnatosti v ohybu. V těchto testech se vytváří křivky zatížení vs. průhyb. Z těchto křivek lze určit nosnou kapacitu FRC po počátečním prasknutí. Oblast pod křivkou, po prvním prasknutí, reprezentuje energii absorbovanou FRC po popraskání. Vyšší zbytková pevnost indikuje lepší výkon betonu po popraskání.

Je však důležité si uvědomit, že i když polypropylenová makrovlákna zvyšují zbytkovou pevnost betonu, míra tohoto zlepšení se liší v závislosti na faktorech, jako je obsah vláken, geometrie vláken, návrh směsi betonu a kvalita míchání a zrání.

Při zvažování použití polypropylenových makrovláken pro beton je důležité konzultovat technické informační listy poskytované výrobci, které obvykle poskytují podrobné informace o zlepšení zbytkové pevnosti a dalších výkonnostních parametrech.

 

 

Beton a cesta vpřed

Beton a cesta vpřed:

PEVNÉ SPOJENÍ BEZ TRHLIN JAKO CESTA K UDRŽITELNOSTI

Stavební průmysl se vždy vyvíjel tak, aby zahrnoval nové technologie a inovace, a beton, jako základní materiál, není výjimkou.

Přísady snižující smrštění (SRA) jsou svědectvím tohoto neustálého inovování, navržené tak, aby protiřečily smrštění betonu během sušení a vytvrzování. Díky tomu pomáhají SRAs omezit tvorbu trhlin, čímž zvyšují odolnost a životnost betonové konstrukce.

 

 

 

Mikrosilika, často označovaná jako křemičitý prach, se vyvinula jako nepostradatelná složka v pokročilých betonových směsích. Nejen že betonu dodává větší pevnost, ale také významně snižuje jeho propustnost, čímž konstrukci činí odolnější vůči environmentálním agresorům, jako jsou voda a chemikálie. Toto přidání nejen zvyšuje mechanické vlastnosti betonu, ale také přispívá k jeho dlouhověkosti.

 

 

 

 

 

 

MACRO VLÁKNA  představují další skok v betonovém vyztužení. Na rozdíl od svých mikro protějšků jsou makrová vlákna konkrétně navržena tak, aby poskytovala strukturální vyztužení, přemostění trhlin, které by mohly vzniknout během životnosti betonu. Tato vlákna mohou být vyrobena z různých materiálů, včetně polypropylenu a oceli, a jejich začlenění do betonové matrice dodává zvýšenou plasticitu a houževnatost, zejména pod těžním napětím.

 

 

 

 

CURING ošetřující -uzavírací postřiky  jsou nezbytným krokem při betonové konstrukci, a vývoj specializovaných systémů nátěrových hmot pro dozrávání přidal další vrstvu ochrany tomuto procesu. Tyto nátěry-postřiky  zajišťují, že beton udržuje během dozrávání adekvátní úrovně vlhkosti, což je nezbytné pro dosažení optimální pevnosti. Navíc chrání čerstvý betonový povrch před nepříznivými environmentálními podmínkami, jako jsou rychle sušící větry nebo nadměrné sluneční záření.

Pokud se díváme do budoucnosti, koncept udržitelnosti se stává klíčovým. Vzhledem k tomu, že celosvětová komunita je stále více vědoma své environmentální stopy, jsou udržitelné postupy ve stavitelství nejen preferované, ale nezbytné. Použití SRAs, mikrosiliky, macro vláken a pokročilých ošetřujících systémů dozrávání představuje krok směrem k udržitelnějším, trvanlivějším a efektivnějším stavebním metodologiím. Kombinace těchto technologií zajišťuje, že naše infrastruktura je nejen postavena tak, aby vydržela, ale také s respektem k prostředí, ve kterém stojí.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.